Biegli sądowi

BIEGŁY SĄDOWY


- instytucja prawa sądowego procesowego, ustanowiona dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełnienia przez te organy ich ustawowych zadań.

 Osoba biegłego sądowego musi posiadać nie tylko niekwestionowaną wiedzę i najwyższe kwalifikacje zawodowe, ale także cieszyć się zaufaniem publicznym oraz charakteryzować sumiennością i bezstronnością. Sporządzona przez biegłego sądowego opinia stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.

Dane zawarte w liście biegłych mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.Biegłym sądowym może zostać osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 6. w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego ukończone 21 lat życia.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu o ustanowienie biegłym sądowym z określeniem dziedziny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustanowienia (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty);
 4. opinia zakładu pracy (wskazana);
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. oświadczenie, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8. oświadczenie, czy kandydat ubiegał się o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym,
 9. oświadczenia, czy kandydat był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc,
 10. oświadczenia, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź za-wieszone, w przypadku lekarzy - zaświadczenie z Izby Lekarskiej, iż nie toczyło się postępowanie dyscyplinarne wobec kandydata.
 11. w przypadku kandydatów na biegłego sądowego tłumacza języka migowego „Certyfikat drugi „T2” – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
 12. dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.) wniosek o wpis na listę biegłych podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Zamość lub na konto bankowe Urzędu Miasta Zamość.
 13. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego na kolejną kadencję:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu o ustanowienie biegłym sądowym na kolejną kadencję z określeniem dziedziny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe związane z dziedziną ustanowienia oraz dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe w dziedzinie ustanowienia, których wcześniej biegły nie dołączał do swoich akt;
 4. opinia zakładu pracy (wskazana);
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 6. oświadczenie, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie karne,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 8. oświadczenie, czy kandydat ubiegał się o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym,
 9. oświadczenia, czy nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone, bądź zawieszone, w przypadku lekarzy - zaświadczenie z Izby Lekarskiej, iż nie toczyło się postępowanie dyscyplinarne wobec kandydata.
 10. wskazanie kilku (co najmniej 5) sygnatur spraw, w których biegły ostatnio sporządzał opinie wraz z oznaczeniem organu zlecającego wykonanie opinii.
 11. dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej od wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.) wniosek o wpis na listę biegłych podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Zamość  lub na konto bankowe Urzędu Miasta Zamość.
 12. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu. Dokumenty należy złożyć w  Oddziale Administracyjnym, w sekretariacie Prezesa Sądu  tel. +48 84 631-69-25

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.


Kandydatów do listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, po uzyskaniu ich pisemnej zgody, zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego:

 • kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.


NALEŻNOŚCI BIEGŁEGO SĄDOWEGO:

Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego za każdą rozpoczętą godzinę pracy wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (w 2015 r. kwota ta wynosi 1 766,46 zł. - art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy budżetowej na rok 2015, Dz. U. z 2015 r. poz.153).W przypadku gdy, ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. (art. 618 b § 3 Kodeksu postępowania karnego, Dz. U. Nr 89 poz. 555 z 1997 r.).

Stawka biegłego sądowego posiadającego:

 • tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora w zakresie sztuki wynosi  3,93%,;
 • stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuki wynosi 3,08%;
 • stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki wynosi 2,55%.

W razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii stawka może być podwyższona do 50%, jeżeli biegły ma dyplom ukończenia studiów wyższych lub dyplom mistrzowski oraz pełni funkcję biegłego sądowego nie krócej niż jedną kadencję lub funkcję rzeczoznawcy przez okres co najmniej pięciu lat. W przypadku biegłych z zakresu daktylologii, wzywanych przez sąd lub organ postępowania przygotowawczego w razie potrzeby przesłuchania osób doświadczających trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które posługują się językiem migowym, systemem językowo-migowym lub sposobem komunikowania się osób głuchoniewidomych, stawka wynosi:

 1. za tłumaczenie z języka migowego oraz z innych środków komunikowania 1,69%;
 2. za tłumaczenie na język migowy oraz na inne środki komunikowania 2,21%.

Stawka biegłego jw. może być podwyższona, nie więcej jednak niż o 50%, w razie przesłuchiwania osoby podczas badania jej stanu psychicznego albo przy udziale innych biegłych. Wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amorty-zację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokonuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE BIEGŁYCH SĄDOWYCH:

 1. przepisy regulujące status i czynności biegłego sądowego:- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz.52 ze zm.)
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.);
  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250 poz. 1883 z 2007 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. o czynnościach komorników (§ 46-48) (Dz. U. Nr 10, poz. 52 z późn. zm.);
  - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 174 ust.4, art. 191-197) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t. z późn. zm.).
 2. przepisy dotyczące prawa procesowego:
  - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (§ 278- 291) (Dz. U. poz. 121 z 2014 r.);
  - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (§ 193-203, § 318) (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z 1997 r. z późn. zm.);
  - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z 2015 r. t.j.);
 3. przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych sądowych:
  - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. poz. 508  z 2013 r.);
  - Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r.  w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym  (Dz. U. poz. 518 z 2013 r.);

 

Lista biegłych dostępna jest również we wszystkich sekretariatach sądowych Sądu Okręgowego w Zamościu w godzinach urzędowania, w Biurze Obsługi Interesanta, a także w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu.


Orzeczenia sądowe związane z biegłymiWyciąg z wyroku NSA z dnia 04.06.2001 (II SA 1434/00)

Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co znaczy, że jego specjalistyczna wiedza w zakresie ustanowienia musi być niepodważalna, a organy wymiary sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do osoby biegłego w zakresie jego wiedzy.

Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach (poza opiniami na zlecenie uprawnionych podmiotów), jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje ono rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań. Wynika to z przepisów art. 8 i 126 ustawy z dnia 20.06.1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 52 z późn. zm.), art. 278-291 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 193-203 i art. 318 Kodeksu postępowania karnego.

Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

Jest to oczywiste zważywszy, iż biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, a sporządzona przez niego opinia stanowi dowód  w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.

Z przytoczonych powyżej względów osoba biegłego sądowego nie może nasuwać jakichkolwiek podejrzeń nierzetelności czy stronniczości, a sporządzona przez niego opinia - braku posiadania wiedzy specjalistycznej na najwyższym zawodowym poziomie.

Należy zatem stwierdzić, że zgodnie z § 14 powołanego na wstępie rozporządzenia, ustanowienie biegłym sądowym uprawnia do wydania opinii na zlecenie sądu oraz organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a wydając opinię, biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu, przy którym został ustanowiony.

W ten sposób jednoznacznie określony został krąg podmiotów, wobec których biegły sporządzając opinię może używać tytułu biegłego sądowego.

Tezę tę podzielił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.04.1996 r. (sygn. akt II PRN 30/96, OSNAP z 1997 r. z. 2, poz. 28) oraz wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. w orzeczeniu z dnia 20.08.1998 r. - sygn. akt II SA 992/98). Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym orzeczeniu stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem i jednolitą linią orzecznictwa, biegły sądowy może używać tego tytułu tylko wówczas, gdy sporządza opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego (wymóg § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Biegły sądowy przed objęciem funkcji - zgodnie z § 4 rozporządzenia - składa ślubowanie zobowiązujące go do przestrzegania prawa.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi