Dyrektor Sądu

Dariusz Bartoszcze

Dyrektor Sądu Okręgowego w Zamościu 

 

ul. Partyzantów 10

22-400 Zamość

tel. 84 638 29 47

e-mail: dyrektor@zamosc.so.gov.pl

Kompetencje

Kompetencje Dyrektora Sądu Okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 2016, poz.2062 t.j.):

Art. 31a. § 1. Dyrektor sądu:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1;
  2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
  4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;
  5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
  6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu