Dyrektor Sądu

Janusz Maciej Skwarek 

Sekretariat:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

22-400 Zamość

tel. 84 631 69 35

e-mail: dyrektor@zamosc.so.gov.pl

Kompetencje

Kompetencje Dyrektora Sądu Okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.z 2019, poz.52 ze zm.):

 1. Art. 31a 
  § 1. Dyrektor sądu:
  1) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1;
  2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w
  zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu
  Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
  3) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje
  sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych,
  referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz kierowników i
  specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
  4) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk
  w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów,
  asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
  5) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
  6) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej
  ustawy.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu