Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Skargi i wnioski przyjmowane są w trybie przepisów zawartych w rozdziale 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.).

Skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz w formie ustnej do protokołu.

W Sądzie Okręgowym w Zamościu skargi i wnioski w formie pisemnej można nadesłać drogą pocztową, lub złożyć osobiście w Oddziale Administracyjnym przyl. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11.

Skargi w formie ustnej do protokołu można złożyć w Oddziale Administracyjnym.

Skargi za pomocą środków komunikacji elektronicznej można nadesłać na adres e-mailowy: skargi@zamosc.so.gov.pl

Składając skargę w formie elektronicznej należy wskazać imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania. Odpowiedź na skargę wysyłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków, stosownie do art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.23 ze zm.) jest właściwy Prezes Sądu.

Sąd Okręgowy w Zamościu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość

skargi@zamosc.so.gov.pl

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 23 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z dnia 16 maja 2012r., poz. 524)

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski