Dostęp do informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu mailem na adres prezes@zamosc.so.gov.pl lub pocztą na adres Prymasa Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej nie musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja udzielana jest niezwłocznie w formie wskazanej przez wnioskodawcę (mailem lub korespondencyjnie).

Zasady udzielania informacji publicznej zawarte są w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm)

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej