Kolegium Sądu

Kolegium Sądu Okręgowego

Przewodniczący: Prezes Sądu Okręgowego SSO Jerzy Żurawicki

Członkowie:

SSO Winiarska Elżbieta
SSO Lisiczyński Marek
SSO Szyszka Przemysław
SSO Tadeusz Bizior
SSR Baran Jolanta
SSR Tracz Krzysztof
SSR Smyk Joanna
SSR Pliszka Krzysztof

Kompetencje Kolegium Sądu Okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018, poz.23 ze zm.):

Art. 31 Zadania kolegium

§ 1. Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia
obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia
z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych
oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
5) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających
zasady etyki;
6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa
sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może
zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu