Kolegium Sądu

Kolegium Sądu Okręgowego

Przewodniczący: Prezes Sądu Okręgowego SSO Jerzy Żurawicki

Członkowie:

1. SSO Tadeusz Bizior

2.SSO Dariusz Krzysiak

3. SSO Przemysław Szyszka

4. SSR Tadeusz Jodłowski

5. SSR Andrzej Lachowski

6. SSR Tomasz Orzeł

7. SSR Wojciech Osiński

8. SSR Krzysztof Pliszka

9. SSR Adam Abraszek

Kompetencje Kolegium Sądu Okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.52 ze zm.):

Art. 31 Zadania kolegium

§ 1. Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia
obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia
z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych
oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
5) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających
zasady etyki;
6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa
sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.
§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może
zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu