Kontrola zarządcza 2016

Plan działalności 2016

ZARZĄDZENIE NR 0120-106/2015 Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu
na rok 2016

§ 1
Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 ze zmianami) oraz § 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2015.237), zarządzam opublikowanie Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2016 w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Okręgowego Jerzy Rusin
/podpis nieczytelny/

Sprawozdanie z wykonania planu działalności 2015

ZARZĄDZENIE NR 0120- 23/2016 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 15 marca 2016 roku
w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Sprawozdania z wykonania Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu za rok 2015 oraz Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015

§ 1
Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) oraz na podstawie § 31 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, zarządzamy opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej:

  1. Sprawozdania z wykonania Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu za rok 2015,
  2. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 Sądu Okręgowego w Zamościu.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Sądu Okręgowego Jerzy Żurawicki

Upoważniony do wykonywania zadań Dyrektora Sądu Okręgowego Dariusz Bartoszcze