Kontrola zarządcza 2014

ZARZĄDZENIE NR 0120-70/2013 Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2014

§ 1
Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) oraz § 7 ust. 21 Komunikatu nr 1/11/DB Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, zarządzam opublikowanie Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2014 w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.