Kontrola zarządcza 2015

ZARZĄDZENIE NR 0120-58/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 23 grudnia 2014 roku
w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2015

§ 1
Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 ze zmianami) oraz § 31 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2014.107), zarządzam opublikowanie Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2015 w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

Prezes Sądu Okręgowego Jerzy Rusin

Dyrektor Sądu Okręgowego Grzegorz Papierz