Kontrola zarządcza 2017

ZARZĄDZENIE NR 0120-86/2016

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu

z dnia  29 grudnia  2016  roku

w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu

 na rok 2017

 

§ 1

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013.885 ze zmianami) oraz § 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2015.237), zarządzam opublikowanie Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2017  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu Jerzy Żurawicki

Upoważniony do wykonywania zadań Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu Dariusz Bartoszcze 

 

Pliki do pobrania:

Plan działalności na rok 2017

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2016

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w  Zamościu za rok 2016