Kontrola zarządcza 2019

ZARZĄDZENIE NR 0120-65/2018

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu

z dnia  20 grudnia  2018 roku

 

w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu

 na rok 2019

 

§ 1

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.2062) oraz § 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2017.82), zarządza się opublikowanie Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2019  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.