Lekarze sądowi

LEKARZ SĄDOWY
Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawiania się na wezwanie lub zawiadomienie „organu uprawnionego” (sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne), z powodu choroby „uczestników postępowania” (stron, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania*), na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu.
* nie dotyczy osób pozbawionych wolności, których usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby regulują odrębne przepisy.

Lekarzem sądowym może zostać osoba, która:

  • ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • ma nieposzlakowaną opinię;
  • uzyskała rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
  • ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Swoją kandydaturę do pełnienia funkcji lekarza sądowego osoba spełniająca powyższe warunki winna zgłosić Okręgowej Radzie Lekarskiej przy Lubelskiej Izbie Lekarskiej w Lublinie, która wraz z rekomendacją - przekaże listę nazwisk Prezesowi Sądu Okręgowego w Zamościu. 
Z kandydatem do tej funkcji umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego podpisuje Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu, który przed jej zawarciem zasięga informacji - o kandydacie na lekarza sądowego - z Krajowego Rejestru Karnego. 

Wymagane dokumenty dla kandydatów na lekarzy sądowych:
- odpis dyplomu ukończenia studiów lekarskich,
- odpis prawa wykonywania zawodu lekarza,
- odpis dyplomu uzyskania specjalizacji,

W celu potwierdzenia złożonych dokumentów w postaci kserokopii, należy przedstawić oryginały oraz do wglądu dowód osobisty. 

 

Dokumenty do pobrania dla lekarzy sądowych:

wzór zaświadczenia

wzór zestawienia

wzór rejestru

 

Osoby zainteresowane objęciem funkcji lekarza sądowego składają dokumenty w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Zamościu ul. Prymasa Wyszyńskiego 11  pokój  317, III piętro, tel: 84 631 69 25.

NALEŻNOŚCI LEKARZA SĄDOWEGO:
Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł., wypłacane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, po nadesłaniu zestawienia wystawionych zaświadczeń, za każdy miesiąc kalendarzowy. 

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE LEKARZY SĄDOWYCH:
1. przepisy regulujące status i czynności lekarza sądowego:

  • ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849 z 2007 r. z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru zaświadczenia wystawianego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 14 poz. 86 z 2008 r. z późn. zm.).

2. przepisy dotyczące wynagrodzeń lekarzy sądowych:

  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. Nr 467 z 2013 r. t.j., z późn. zm.).

 

Lekarze uprawnieni  do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu:

CYBULSKI JAROSŁAW

numer telefonu: 604-798-286

nr prawa wykonywania zawodu: 4764159

specjalizacja: ginekologia I i II st. i położnictwo

miejscowość:

Prywatna Praktyka Lekarska
ul. Piłsudskiego 15
22-500 Hrubieszów

dni i godziny przyjęć:poniedziałek 16:00-18:00, wtorek 16:00-18:00, piątek 16:00-18:00

KORKOSZ ANDRZEJ

Nr telefonu: 82-576-21-70

Nr prawa wykonywania zawodu: 5767658

Specjalizacja: chirurgia ogólna I st.

Miejsce pracy:
SP ZOZ
ul. Sobieskiego 4B
22-300 Krasnystaw

Dni i godziny przyjęć: poniedziałek 9:00-12:00, wtorek 9:00-12:00, środa 9:00-12:00

KRYSTYNIECKI JAN

Nr telefonu: 84-664-44-11

Nr prawa wykonywania zawodu: 8478660

Specjalizacja: chirurgia ogólna I i II st.

Miejsce pracy:

SP Zespół Opieki Zdrowotnej
Al. Grunwaldzkie 1
22-600 Tomaszów Lubelski
Oddział Chirurgiczny
Poradnia Chirurgiczna

Dni i godziny przyjęć:poniedziałek 8:00-14:00, wtorek 8:00-14:00,środa 8:00-14:00, czwartek 8:00-14:00, piątek 8:00-14:00

BAJAK DARIUSZ

Nr telefonu: 602-426-865, 84-677-30-36, 84-639-72-62

Nr prawa wykonywania zawodu: 1012214

Specjalizacja: medycyna sądowa I st.

Miejsce pracy:

Zakład Patomorfologii
SPSW
ul. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Dni i godziny przyjęć:poniedziałek 8:00-13:00, wtorek 8:00-13:00, środa 8:00-13:00, czwartek 8:00-13:00, piątek 8:00-13:00

JONAK-ŚCIBOR MAŁGORZATA

Nr telefonu: 608-202-320

Nr prawa wykonywania zawodu: 3477597

Specjalizacja: pediatria I i II st., alergologia II st.

Miejsce pracy:

SP NZOZ
Poradnia Alergologiczna
ul. Piłsudskiego 11
22-500 HRUBIESZÓW

Dni i godziny przyjęć:poniedziałek 8:00-15:00, wtorek 8:00-15:00, środa 8:00-15:00, czwartek 8:00-15:00, piątek 8:00-15:00

KLECHA MAŁGORZATA

Nr telefonu: 502-690-524

Nr prawa wykonywania zawodu: 3474067

Specjalizacja: medycyna ogólna I i II st.

Miejsce pracy:

Prywatna Praktyka Lekarska
Piłsudskiego 41
23-465 Turobin

Dni i godziny przyjęć: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek 8:00-18:00, środa 8:00-18:00, czwartek 8:00-18:00, piątek 8:00-18:00

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2019-06-04
Publikacja w dniu:
2019-06-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2019-03-26
Publikacja w dniu:
2019-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2019-03-26
Publikacja w dniu:
2019-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2019-03-26
Publikacja w dniu:
2019-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2019-01-07
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2017-11-09
Publikacja w dniu:
2017-11-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Mariola Żukowska
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d