Mediacje

                                                                        MEDIACJE

Lista mediatorów

Aktualna lista dostępna jest w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu oraz w zamieszczonych niżej plikach do pobrania.
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
w godzinach 7:30-15:30
tel. 84 631 69 25

Wpis na listę mediatorów

O wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych i nieletnich może ubiegać się osoba godna zaufania, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. biegle włada językiem polskim;
 5. nie była karana za przestępstwo umyślne;
 6. posiada umiejętności likwidowania konfliktów oraz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ ABY STARAĆ SIĘ O WPISANIE DO WYKAZU MEDIATORÓW

 • podanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu o wpisanie do wykazu mediatorów w sprawach karnych lub nieletnich
 • zapytanie o karalność (można uzyskać w Punkcie Informacyjnym KRK przy Sądzie Okręgowym w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11– tel. 084-631-68-22)
 • dokumenty poświadczające kwalifikacje (odpisy dyplomów, zaświadczenia o odbytych szkoleniach, kursach)
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy;
 • opinia z zakładu pracy.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość.

W przypadku ubiegania się o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie wpisu na listę mediatorów do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.) wniosek o wpis na listę mediatorów podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Zamość  lub na konto bankowe Urzędu Miasta Zamość.

Kwestionariusz osobowy do pobrania (plik pdf 112 kB).

Mediacja

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wyprawowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny - nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę/równorzędność stron w trakcie całego procesu.

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięcie - zgodnie z wolą np. arbitra, czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. Trudno nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział, o wiele łatwiej nie uznać i odwołać się od decyzji sędziego.

Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji.
Mediacja bowiem, jak to określa ekspert Europy Rady Europy ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej Martin Wright, to proces ludzki, nie sądowy, który unowocześnia proces karny i budzi szacunek dla sprawiedliwości.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych.

Mediacja sądowa jest prowadzona sprawach karnych i z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Instytucja mediacji ofiara – sprawca, jako forma sprawiedliwości naprawczej, powstała z potrzeby zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za wyrządzoną szkodę i doznaną krzywdę. Złamanie prawa wyrównuje się poprzez naprawienie szkody, a pokrzywdzony w aktywny sposób uczestniczy w podjęciu decyzji – ważne są jego problemy i potrzeby. W trakcie mediacji zwraca się szczególną uwagę na zrozumienie przez sprawcę krzywdy jaką wyrządził osobie pokrzywdzonej oraz na wzięcie przez sprawcę odpowiedzialności za naprawienie szkody i zadośćuczynienie

W sprawiedliwości karnej punktem zainteresowania jest głównie przestępstwo i przestępca, nie ma tu wiele miejsca dla pokrzywdzonego. Łamanie prawa wyrównuje się poprzez ukaranie sprawcy. Zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego jak i jego oczekiwania i potrzeby w ogóle nie są brane pod uwagę, nie ma na nie miejsca w procesie karnym.

Zgłoszenie sprawy do mediacji

Mediacje gospodarcze:

 •  jeśli nie jesteś zadowolony z proponowanych rozwiązań, realizacji kontraktów, czy relacji z partnerami w biznesie,
 • jeśli chcesz być postrzegany jako biznesmen, któy potrafi rozmawiać i rozwiązywać trudne sytuacje bez pomocy sądu,

Mediacje rodzinne:

 • jeśli nie wiesz w jakim iść kierunku - konflikty w domu Cię przerastają i nie potrafisz znależć rozwiązania,
 • jeśli nie chcesz, Żeby Twoje problemy były publicznie rozpatrywane,
 • jeśli nie chcesz, żeby rozwód pozbawił Was godności i "ludzkiej twarzy",
 • jeśli chcecie mieć wpływ na jakość życia Waszego i dzieci po rozwodzie,
 • jeśli ważne jest dla Was dobro dziecka, mimo rozwodu,

Mediacje pracownicze:

 •  jeśli chcesz rozwiązać konflikty w pracy, nie zmieniając jej, oprzeć się mobbingowi i nie być mobberem,
 •  jeśli chcesz godnie i korzystnie rozwiązać stosunek pracy, pomomo wcześnijszych sporów i konfliktów,

Mediacje oświatowe i rówieśnicze:

 • jeśli masz kłopoty w szkole jako rodzic, pracownik, uczeń i chcesz je rozwiązać,

Mediacje karne i z nieletnim sprawcą czynu karalnego:

 •  jeśli chcecie aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rozwiąznai uswojego konfliktu sądowego,
 •  jeśli jako osobie pokrzywdzonej zależy Ci na satysfakcjonującej ugodzie i zadośćuczynieniu,
 • jeśli jako sprawcy zależy Ci na ugodzie, która będąc satysfakcjonująca dla osoby pokrzywdzonej będzie również przez Ciebie zaakceptowana.

Zasady mediacji

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu. W swojej pracy mediator dbając o dobro stron kieruje się następującymi zasadami:

Dobrowolności – uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Bezstronności – strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Przejawem braku profesjonalizmu jest, gdy mediator podejmuje się prowadzenia mediacji będąc spokrewnionym z którąś ze stron lub pozostając z nią w jakichkolwiek innych związkach. Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem.

Neutralności – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Mediator stara się te postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby uznał je za lepsze. Mediator też nie narzuca stronom swojego światopoglądu i wartości.

Poufności – wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.

Akceptowalności – mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.

Bezinteresowności – mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody.

Profesjonalizm – mediator stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron. Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji.

Szacunek – mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. W trakcie medaicji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach ludzi, a nie ocenia się ludzi.

Przebieg mediacji – najważniejsze etapy:

1. Zgłoszenie sprawy do mediacji.

Mediacje cywilne – rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd.
Mediacje karne – kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji .
Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym – kierowane z sądów rodzinnych na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego.

2. Sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne - informacyjne.

Sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne - informacyjne – prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań, mediator informuje strony na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji. Mediator dowiaduje się o tym co jest przedmiotem sporu, oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację. Także jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.

3. Sesje/posiedzenia mediacyjne

Sesje/posiedzenia mediacyjne - jeśli strony wyrażają gotowość spotkania ze sobą „twarzą w twarz”, dochodzi do sesji wspólnej stron przy udziale mediatora. Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron. W trakcie sesji/posiedzeń mediacyjnych, trwających zwykle 1-2 godzin strony wyjaśniają sobie najważniejszych dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Mediatorzy stosują podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności), ułatwiających stronom komunikację. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) – podpisują ugodę. Liczba sesji/posiedzeń mediacyjnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4.

4. Podpisywanie ugody

Ugoda stanowi odrębny, istotny etap postępowania mediacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on bowiem zobowiązany dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia. Ugoda - ustalenia, które wypracowały w trakcie trwania mediacji same strony i które na końcu zostały spisane w formie porozumienia. Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku mediacji tzw. prywatnych stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc stronom, w uświadomieniu sobie innych możliwości i alternatyw.

Źródło informacji: mediator.org.pl

Więcej informacji dotyczących mediacji: strona Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 


Pliki do pobrania:

 

 

Lista stałych mediatorów i ośrodków mediacyjnych przekazanych przez organizacje społeczne i zawodowe na podstawie art.183 2§3 kpc (pdf)

Mediacje w sprawach cywilnych (pdf)

 

 

 

Rejestr zmian dla: Mediacje