Mediacje

                                                                        MEDIACJE

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Zamościu

Pani SSO Teresa Renata Bodys

Sąd Okręgowy w Zamościu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość

tel. +48 84 631 68 00

Listy mediatorów

Aktualne listy mediatorów dostępne są w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu, w Biurze Obsługi Interesanta oraz w zamieszczonych niżej plikach do pobrania.

Informacje o mediacji i mediatorach można uzyskać  w Sądzie Okręgowym w Zamościu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
w godzinach 7:30-15:30 pokój 317 (III piętro)

tel. 84 631 69 25;  e-mail: prezes@zamosc.so.gov.pl

Wpis na listę mediatorów

Mediatorzy w sprawach karnych


Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych,  Dz.U. nr 108 poz.1020 )


    
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Zamościu następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 5. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 6. obrazujące posiadane wykształcenie  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci, młodzieży,
 7. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 8. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu.
Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, pok. 317, tel. +48 84 631-69-25. 


Mediatorzy w sprawach nieletnich


Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu prowadzi  wykaz instytucji lub osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich, Dz.U. nr 56 poz.591).

        
Osoby ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są przedłożyć Prezesowi Sądu Okręgowego w Zamościu następujące dokumenty:

 1. podanie o wpis do wykazu,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 4. aktualne zaświadczenie o niekaralności,
 5. kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 6. obrazujące posiadane wykształcenie  z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji, prawa lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, w przypadku mediatora dla nieletnich udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci,  młodzieży,
 7. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 8. oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 9. oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być:

Czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • Ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.


Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć:

 1. wniosek o wpis do wykazu,
 2. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 3. kopię statutu,
 4. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 5. osoba fizyczna występująca z ramienia instytucji składa komplet dokumentów, tak jak osoba ubiegająca się o wpis do wykazu.

W obu przypadkach należy przedstawić oryginały dokumentów do poświadczenia kopii.


Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę mediatorów podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu.
Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, pok. 317, tel. +48 84 631-69-25. 

 

W przypadku ubiegania się o wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie wpisu na listę mediatorów do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej - zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 j.t.) wniosek o wpis na listę mediatorów podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 zł, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Zamość  lub na konto bankowe Urzędu Miasta Zamość.

 

WPIS NA LISTĘ STAŁYCH MEDIATORÓW


Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na stałych mediatorów sądowych określa:

 1. Ustawa  z dnia 27 lipca 2001r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r.  poz. 23)
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z póżn.zm)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 roku – w sprawie prowadzenia list stałych mediatorów (Dz. U. z 2016r. poz. 122)

 
Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.);
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.): mediatorem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych.


Wpisu na listę stałych mediatorów dokonuje prezes sądu okręgowego
 w drodze decyzji wydawanej na wniosek osoby ubiegającej się o wpis.


Do wniosku o wpis na listę stałych mediatorów dołącza się
 oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.01.2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów (Dz. U. z 28.01.2016 r., poz. 122)

Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w art. 157a pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osoba, która ubiega się o wpis na listę mediatorów stałych  powinna przedłożyć  następujące dokumenty:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu o wpis na listę stałych mediatorów, 
 2. oświadczenie 
 • o ukończeniu 26 lat;
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 • o korzystania z pełni praw publicznych;
 • o tym, że kandydat jest/nie jest sędzią w stanie spoczynku;
 • o znajomości języka polskiego;
 • że kandydat nie został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o tym, że kandydat jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art., 233 Kodeksu karnego;
 1. informacja o liczbie przeprowadzonych mediacji,
 1. spis wydanych publikacji naukowych na temat mediacji,
 1. opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji,
 1. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 1. dokumenty poświadczające odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację, 
 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 2.  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzenie danych osobowych

 
 
Opłatę skarbową w  kwocie 10 zł  (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783)  można wnieść bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Zamość.

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, pok. 317, tel. +48 84 631-69-25, lub wysłać pocztą.

 

Dotyczy wnioskodawców, którzy są już wpisani na listę stałych mediatorów przez prezesa innego sądu okręgowego

Wymagane dokumenty od kandydata – osoby fizycznej:

1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu o wpis na listę stałych mediatorów  – jeśli po uzyskaniu wpisu na listę stałych mediatorów w innym sądzie okręgowym, nastąpiła zmiana danych kontaktowych mediatora stałego – należy we wniosku wpisać aktualne dane kontaktowe

2. formularz zawierający dodatkowe informacje – o liczbie przeprowadzonych mediacji i spis wydanych publikacjach na temat mediacji

3. kopia decyzji prezesa innego sądu okręgowego o wpisie na listę stałych mediatorów

4. kopie opinii ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji

5. kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie

6. kopie dokumentów poświadczające odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację

7. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty należy złożyć w Oddziale Administracyjnym, przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, pok. 317, tel. +48 84 631-69-25, lub wysłać pocztą na wskazany adres.

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu  w razie wątpliwości co do treści lub autentyczności załączonych dokumentów może żądać okazania oryginałów dokumentów załączonych do wniosku.

 

 

WPIS NA LISTĘ INSTYTUCJI

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu sądowego powołano do życia instytucję mediacji w sprawach cywilnych, będącą alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania sądowego. Mediacja ma ułatwić stronom pojednanie się, rozwikłanie sporu (zawarcie ugody), dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, rozpoznawanych w wydziałach cywilnych, rodzinnych, pracy i ubezpieczeń społecznych i gospodarczych.

Mediacja ma ułatwić dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych, a jednocześnie skutecznie udzielać ochrony prawnej podmiotom - stronom postępowania. W drodze mediacji można rozstrzygnąć spór cywilnoprawny poprzez zawarcie ugody przed mediatorem. Ugoda taka będzie miała moc prawną ugody sądowej, po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 15 k.p.c.). Wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywać też będzie bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c.). 

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r. nr 172 poz. 1438), która weszła w życie dnia 10 grudnia 2005 r. (Dział II Postępowanie przed sądami pierwszej instancji. Rozdział 1 Mediacja i postępowanie pojednawcze. Oddział 1 Mediacja art. 1831-18315 k.p.c.) 

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Zgodnie z tą ustawą organizacje społeczne i zawodowe mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne (art. 183§ 3 k.p.c.).

Informacje o listach stałych mediatorów oraz utworzonych ośrodkach mediacyjnych przekazywane są Prezesowi Sądu Okręgowego. Mediatorem w sprawach cywilnych nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 k.p.c.). 

Mediatorami w sprawach o rozwód i separację mogą być również kuratorzy sadowi oraz osoby wykazane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno – konsultacyjne art. 436 § 3 k.p.c. Przepis ten ma zastosowanie również w postępowaniu w innych sprawach rodzinnych i w sprawach opiekuńczych. Przedmiotem mediacji może być także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej.

Jeżeli uczestnicy postępowania nie uzgodnili osoby mediatora, sąd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez mediatora, o którym mowa w art. 436 § 3 k.p.c. albo do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Instytucje ubiegające się o wpis do wykazu zobowiązane są złożyć: 

 1. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. kopię statutu,
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie warunków organizacyjnych i kadrowych umożliwiających przeprowadzania postępowania mediacyjnego,

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania na listę instytucji osób godnych zaufania podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Zamościu 

ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość

lub wysłać pocztą.

 

Mediacja

Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Porozumienie mediacyjne wyprawowane przez strony w obecności mediatora jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny - nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę/równorzędność stron w trakcie całego procesu.

W większości krajów na świecie mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi. W USA tylko 5% spraw zgłoszonych do sądu trafia na wokandę, reszta rozwiązywana jest polubownie. Porozumienie osiągnięte poprzez rozwiązanie konfliktu, a nie rozstrzygnięcie - zgodnie z wolą np. arbitra, czy sędziego, jest akceptowane i uznawane przez strony. Trudno nie zgodzić się i nie respektować decyzji, w której podejmowaniu brało się czynny udział, o wiele łatwiej nie uznać i odwołać się od decyzji sędziego.

Mediacja, która jest prowadzona poza sądem, daje możliwość rozmowy o problemach i konfliktach w neutralnej, a nawet przyjaznej atmosferze, sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji.
Mediacja bowiem, jak to określa ekspert Europy Rady Europy ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej Martin Wright, to proces ludzki, nie sądowy, który unowocześnia proces karny i budzi szacunek dla sprawiedliwości.

Mediacja jest pomocna we wszelkich problemach i sporach między ludźmi. Prowadzona jest zarówno w sprawach sądowych, jak i prywatnych – zgłoszona przez strony, które nie radzą sobie już z problemami i konfliktami. Między innymi w sporach rodzinnych, pracowniczych, rówieśniczych, sąsiedzkich, gospodarczych, szkolnych, oświatowych.

Mediacja sądowa jest prowadzona sprawach karnych i z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Instytucja mediacji ofiara – sprawca, jako forma sprawiedliwości naprawczej, powstała z potrzeby zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za wyrządzoną szkodę i doznaną krzywdę. Złamanie prawa wyrównuje się poprzez naprawienie szkody, a pokrzywdzony w aktywny sposób uczestniczy w podjęciu decyzji – ważne są jego problemy i potrzeby. W trakcie mediacji zwraca się szczególną uwagę na zrozumienie przez sprawcę krzywdy jaką wyrządził osobie pokrzywdzonej oraz na wzięcie przez sprawcę odpowiedzialności za naprawienie szkody i zadośćuczynienie

W sprawiedliwości karnej punktem zainteresowania jest głównie przestępstwo i przestępca, nie ma tu wiele miejsca dla pokrzywdzonego. Łamanie prawa wyrównuje się poprzez ukaranie sprawcy. Zadośćuczynienie dla pokrzywdzonego jak i jego oczekiwania i potrzeby w ogóle nie są brane pod uwagę, nie ma na nie miejsca w procesie karnym.

Zgłoszenie sprawy do mediacji

Mediacje gospodarcze:

 •  jeśli nie jesteś zadowolony z proponowanych rozwiązań, realizacji kontraktów, czy relacji z partnerami w biznesie,
 • jeśli chcesz być postrzegany jako biznesmen, któy potrafi rozmawiać i rozwiązywać trudne sytuacje bez pomocy sądu,

Mediacje rodzinne:

 • jeśli nie wiesz w jakim iść kierunku - konflikty w domu Cię przerastają i nie potrafisz znależć rozwiązania,
 • jeśli nie chcesz, Żeby Twoje problemy były publicznie rozpatrywane,
 • jeśli nie chcesz, żeby rozwód pozbawił Was godności i "ludzkiej twarzy",
 • jeśli chcecie mieć wpływ na jakość życia Waszego i dzieci po rozwodzie,
 • jeśli ważne jest dla Was dobro dziecka, mimo rozwodu,

Mediacje pracownicze:

 •  jeśli chcesz rozwiązać konflikty w pracy, nie zmieniając jej, oprzeć się mobbingowi i nie być mobberem,
 •  jeśli chcesz godnie i korzystnie rozwiązać stosunek pracy, pomomo wcześnijszych sporów i konfliktów,

Mediacje oświatowe i rówieśnicze:

 • jeśli masz kłopoty w szkole jako rodzic, pracownik, uczeń i chcesz je rozwiązać,

Mediacje karne i z nieletnim sprawcą czynu karalnego:

 •  jeśli chcecie aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rozwiąznai uswojego konfliktu sądowego,
 •  jeśli jako osobie pokrzywdzonej zależy Ci na satysfakcjonującej ugodzie i zadośćuczynieniu,
 • jeśli jako sprawcy zależy Ci na ugodzie, która będąc satysfakcjonująca dla osoby pokrzywdzonej będzie również przez Ciebie zaakceptowana.

Zasady mediacji

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu. W swojej pracy mediator dbając o dobro stron kieruje się następującymi zasadami:

Dobrowolności – uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, na pierwszym spotkaniu obowiązkiem mediatora jest odebranie od stron dobrowolnej zgody na mediację. Strony mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego. Mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji. Jednocześnie wiąże się to z przystąpieniem do mediacji w dobrej wierze i dobrowolnym wypełnianiem wszystkich przyjętych na siebie w trakcie mediacji zobowiązań.

Bezstronności – strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Przejawem braku profesjonalizmu jest, gdy mediator podejmuje się prowadzenia mediacji będąc spokrewnionym z którąś ze stron lub pozostając z nią w jakichkolwiek innych związkach. Mediator, jako strażnik procedury mediacyjnej, nie staje po żadnej stronie. Nie wyróżnia żadnej z nich. Respektując godność stron mediator umożliwia im odnoszenie się do siebie z szacunkiem.

Neutralności – mediator jest neutralny co do przedmiotu sporu i znalezionych rozwiązań, kwestia jak rozwiązać spór należy do stron. Mediator stara się te postanowienia urealnić i ukonkretnić. Nie podpowiada stronom własnych rozwiązań, nawet gdyby uznał je za lepsze. Mediator też nie narzuca stronom swojego światopoglądu i wartości.

Poufności – wszystko, co jest poruszane na spotkaniu informacyjnym i posiedzeniu mediacyjnym jest poufne. Mediator nie ujawnia tego, co usłyszał osobom prywatnym ani instytucjom. Efektem pracy mediatora ze stronami jest spisana ugoda i protokół lub sprawozdanie. Protokół lub sprawozdanie zawierają jedynie informacje o tym, kto brał udział w mediacji, ile było spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywały. Mediator nie zamieszcza nigdzie informacji o przebiegu mediacji.

Akceptowalności – mediator powinien być zaakceptowany przez strony, nikt nie ma prawa narzucać wyboru mediatora. Każda ze stron ma prawo poprosić o zmianę mediatora. Proces mediacji kieruje się też pewnymi regułami i zasadami. Zostają one ustalone na początku wspólnego posiedzenia i zaakceptowane przez wszystkich uczestników mediacji. W przypadku braku akceptacji reguł i zasad mediacja nie może być przeprowadzona.

Bezinteresowności – mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści, nie może mieć żadnego osobistego interesu z faktu zawarcia lub nie zawarcia ugody.

Profesjonalizm – mediator stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności posługiwania się nią zgodnie z dobrem i interesem stron. Mediator powinien ukończyć specjalistyczne szkolenia z mediacji.

Szacunek – mediator szanuje godność stron i dba, żeby strony odnosiły się do siebie z szacunkiem. W trakcie medaicji rozmawia się o zachowaniu i decyzjach ludzi, a nie ocenia się ludzi.

Przebieg mediacji – najważniejsze etapy:

1. Zgłoszenie sprawy do mediacji.

Mediacje cywilne – rodzinne, gospodarcze, pracownicze, oświatowe, społeczne itd. - kierowane są z sądów okręgowych i rejonowych (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego) lub prowadzone są na podstawie zgłoszenia osób prywatnych, firm, instytucji itd.
Mediacje karne – kierowane są z sądów (na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego), prokuratury, policji .
Mediacje między nieletnim sprawcą czynu karalnego a pokrzywdzonym – kierowane z sądów rodzinnych na podstawie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji na wniosek strony/stron lub sędziego.

2. Sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne - informacyjne.

Sesje/posiedzenia mediacyjne wstępne - informacyjne – prowadzone są z każdą ze stron osobno. W trakcie tych spotkań, mediator informuje strony na czym polega proces mediacji, jakimi kieruje się zasadami, jakie ma cele i jakie mogą osiągnąć korzyści z rozwiązania konfliktu na drodze mediacji. Strony potwierdzają dobrowolność swojego uczestnictwa w mediacji. Mediator dowiaduje się o tym co jest przedmiotem sporu, oraz jaki jest punkt widzenia strony na zaistniałą sytuację. Także jakie według niej muszą zaistnieć warunki, aby było możliwe rozwiązanie konfliktu i zawarcie satysfakcjonującej obie strony ugody.

3. Sesje/posiedzenia mediacyjne

Sesje/posiedzenia mediacyjne - jeśli strony wyrażają gotowość spotkania ze sobą „twarzą w twarz”, dochodzi do sesji wspólnej stron przy udziale mediatora. Jeśli któraś ze stron z ważnego dla niej powodu nie wyraża zgody na spotkanie bezpośrednie z drugą stroną, jednakże dąży do porozumienia, istnieje możliwość prowadzenia mediacji pośredniej - wtedy mediator spotyka się wyłącznie oddzielnie z każdą ze stron będąc pośrednikiem w przekazywaniu punktu widzenia i oczekiwań stron. W trakcie sesji/posiedzeń mediacyjnych, trwających zwykle 1-2 godzin strony wyjaśniają sobie najważniejszych dla nich kwestie oraz wspólnie poszukują rozwiązania konfliktu między nimi. Mediatorzy stosują podczas mediacji wiele pomocnych technik (m.in. tzw. aktywnego słuchania, wyjaśniania, odzwierciedlania uczuć, a także spotkań na osobności), ułatwiających stronom komunikację. Jeśli stronom uda się wyjaśnić przyczyny sporu, dojść do porozumienia bądź poczynić ustalenia na przyszłość (zależnie od rodzaju mediacji) – podpisują ugodę. Liczba sesji/posiedzeń mediacyjnych uzależniona jest od rodzaju mediacji, można uznać, iż średnio jest ich od 2 do 4.

4. Podpisywanie ugody

Ugoda stanowi odrębny, istotny etap postępowania mediacyjnego, w którym ważną rolę odgrywa właściwe przygotowanie mediatora. Jest on bowiem zobowiązany dopilnować realności i konkretności podpisywanego porozumienia. Ugoda - ustalenia, które wypracowały w trakcie trwania mediacji same strony i które na końcu zostały spisane w formie porozumienia. Jeśli stronom nie udaje się wypracować satysfakcjonującego je porozumienia, sprawa zostaje odesłana do organu, który przesłał sprawę do mediacji, w celu rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku mediacji tzw. prywatnych stronom pozostaje szukać innych sposobów osiągnięcia porozumienia. Mediator zawsze stara się pomóc stronom, w uświadomieniu sobie innych możliwości i alternatyw.

Źródło informacji: mediator.org.pl

Więcej informacji dotyczących mediacji: strona Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Lista stałych mediatorów i ośrodków mediacyjnych przekazanych przez organizacje społeczne i zawodowe na podstawie art.183 2§3 kpc (pdf)

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Mediacje