Prezes Sądu

SSO Jerzy Żurawicki

Sekretariat:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

22-400 Zamość

tel. 84 631 69 25

e-mail: prezes@zamosc.so.gov.pl


Kompetencje

Kompetencje Prezesa Sądu Okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. Nr 2019, poz.52 ze zm.):

Art. 22. § 1. Prezes sądu:

 1. 1) kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji
  dyrektora sądu, a w szczególności:
  a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
  aa) co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia warunków
  prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w
  art. 1 § 2 i 3, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres,
  b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych,
  asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu
  sądowych specjalistów,
  c) powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia
  z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
  2) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości
  oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia
  istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
  3) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu