Praktyki studenckie

Zasady organizacji praktyk studenckich w Sądzie Okręgowym w Zamościu

O przyjęcie na praktykę studencką w Sądzie Okręgowym w Zamościu mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów I lub II stopnia albo jednolitych magisterskich;
  • wykażą zgodność praktyki z kierunkiem studiów.

Studenci, którzy są zainteresowani odbyciem praktyki studenckiej w Sądzie Okręgowym w Zamościu powinni złożyć:

  • Wniosek o przyjęcie na praktykę studencką
  • skierowanie z uczelni do odbycia praktyk studenckich
  • CV

Komplet dokumentów należy składać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej:

Prezes Sądu Okręgowego
w Zamościu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
(z adnotacją na kopercie „praktyka studencka”).

Dodatkowe informacje w sprawie praktyk mozna uzyskać telefonicznie w Oddziale Kadr: 84 631 69 61

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie pisemnego porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę a Sądem Okręgowym w Zamościu. Konieczne jest także ubezpieczenie studentki/studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentki/studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

Zakres zadań praktykanta uwzględnia program praktyki studenckiej przygotowany przez uczelnię.

Po zakończeniu praktyki Sąd Okręgowy w Zamościu wystawia zaświadczenie o odbyciu przez studenta/studentkę praktyki studenckiej. Można również wystąpić z prośbą do opiekuna praktyki o wystawienie opinii.

Praktyki organizowane przez Sąd Okręgowy w Zamościu są nieodpłatne. Sąd Okręgowy w Zamościu nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk.

Rządowy program praktyk studenckich

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Sądzie Okręgowym w Zamościu można uzyskać pod numerem telefonu 84 631 69 23 oraz adresem mailowym praktyki@zamosc.so.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.gov.pl